VÄRT ATT VETA

VAD SKA MAN GÖRÄ OM MAN UTSÄTTS FÖR TRAKASSERIER, BLIR ANTASTAD ELLER BLIR OFFER FÖR NÅGOT ANNAT SEXUALBROTT? ELLER OM MAN BEVITTNAR ELLER HÖR ATT NÅGON ANNAN BLIVIT DET?

Fråga: Jag är minderårig. Jag har utsatts för trakasserier/ett sexualbrott. Vad lönar det sig att göra nu?

Svar: Det lönar sig att berätta för en vuxen. Det bästa är att kontakta en yrkesperson (t.ex. en lärare, kurator, hälsovårdare), och polisen kan också ge råd anonymt. Det lönar sig inte att älta över saken ensam, på webben finns det information och instanser som kan hjälpa. Man kan också alltid ringa ett anonymt samtal till hälsostationen och be om råd.

Fråga: Min kompis berättade för mig att hen utsatts för trakasserier/ett sexualbrott. Vad lönar det sig att göra nu?

Svar: Hjälp din vän att förstå att hen inte är skyldig till situationen och att hen inte har något att skämmas över. Det är inte bra att vara ensam med en hemlighet och lova att hålla tyst om den när det till exempel är fråga om ett brott. Du kan gärna uppmuntra din vän att berätta om saken för en vuxen eller yrkesperson. Ni kan tillsammans fundera på olika instanser och personer som hen kunde prata med om det som hänt så att saken behandlas ordentligt och förs vidare. Om det är fråga om en minderårig person är det särskilt viktigt att berätta om saken för en vuxen.

Fråga: Jag är lärare. En elev har berättat för mig att hen utsatts för trakasserier/ett sexualbrott, hur lönar det sig att gå till väga?

Svar: Tacka eleven för förtroendet och för att hen vågat berätta om det som hänt. Betona hens rätt att söka hjälp och säg högt att den unga personen inte själv bär något ansvar för det som hänt. Det lönar sig att lugna eleven och säga att du som vuxen finns där som hjälp och stöd. Säg högt att du tror på eleven. Saken kan ofta kännas overklig och konstig för offret själv. Eleven har rätt att veta hur ärenden som berör hen fortskrider, men det lönar sig att betona den vuxnas ansvar för att anmäla ärendet på korrekt sätt. Betona att fastän ämnet är svårt och det kan kännas svårt att prata om det så är det ändå bättre att bearbeta saken. Berätta att med god vård är det möjligt att återhämta sig och komma över saken.

Anvisningarna har utarbetats av Tuffi Films och Loisto setlementti ry: Flickornas hus och Pojkarnas hus i Helsingfors.

VAD ÄR SEXUELLA TRAKASSERIER?

Sexuella trakasserier har förbjudits i jämställdhetslagen. 

Med sexuella trakasserier avses i jämställdhetslagen någon form av icke önskvärt verbalt, ickeverbalt eller fysiskt beteende av sexuell natur som kränker en persons psykiska eller fysiska integritet, särskilt när detta sker genom att skapa en hotfull, fientlig, förnedrande, förödmjukande eller tryckande stämning.

Sexuella trakasserier kan komma till uttryck på följande sätt:

 • sexuellt insinuerande gester eller miner 
 • osakligt prat med sexuell underton, oanständiga skämt samt påpekanden eller frågor om figuren, klädseln eller privatlivet 
 • osakliga sexuella innehåll på olika sociala medier, WhatsApp-, Snapchat- o.dyl. meddelanden, textmeddelanden, e-postmeddelanden, telefonsamtal 
 • fysisk beröring och närmanden 
 • förslag eller krav på könsumgänge eller annat sexuellt umgänge 
 • sexualbrott som våldtäkt, våldtäktsförsök eller sexuella trakasserier.

Att utsätta ett barn eller en ung person för sexualitet som är olämplig för hens ålder och som kränker hens psykiska eller fysiska integritet utgör sexuella trakasserier.

 • Om man utsätts för sexuella trakasserier är det viktigt att senare bearbeta situationen genom att prata med någon.

 • Om någons handlingar väcker misstankar lönar det sig att prata om saken med en pålitlig vuxen.
 • Det är inte på offrets ansvar att ”reagera rätt” på trakasserierna.

 • Att prata om saken är också en gärning!
 • Kom ihåg: i offentliga utrymmen finns det ofta kamerabevakning så man kan få bevis på det som skedde. Att få rättvisa får ofta offret att känna sig bättre.
 • Det är alltid fel att röra vid någon utan lov, och det finns inget som berättigar till det.

 • Sexuella trakasserier är aldrig offrets fel!

VAD SÄGER LAGEN OM SEXUALBROTT?

Sexualbrott som definieras i Finlands lag 

 • Våldtäkt, grov våldtäkt 
 • Tvång till sexuell handling 
  • T.ex. en sexuell handling som utförs på någon som är medvetslös eller rädd 
 • Sexuellt utnyttjande 
  • Utnyttjande av en minderårig eller en person som står i ett beroendeförhållande till förövaren 
 • Sexuella trakasserier 
  • T.ex. beröring utan tillstånd 
 • Sexuellt utnyttjande av barn, grovt sexuellt utnyttjande av barn 
  • Beröring eller sex med ett barn under 16 år, eller ett barn under 18 år om förövaren är barnets förälder eller i en motsvarande position. 
 • Utnyttjande av en person som är offer för sexhandel 
 • Att köpa sexuella tjänster av en ung person 
 • Att locka ett barn till sexuella ändamål 
  • T.ex. föreslå sex, tillverka sexuellt bildmaterial 
 • Att se på ett framförande som kränker sedligheten och berör ett barn 
 • Koppleri, grovt koppleri
 • Om man utsätts för ett sexualbrott är det viktigt att senare bearbeta situationen genom att prata med någon.
 • Man kan ta upp brott ännu en lång tid efter att de skedde, och det är helt normalt.
 • Att söka rättvisa kan ofta få offret att känna sig bättre fastän rättsprocessen är tung.
 • Offer för sexualbrott har rätt att

  • få en stödperson för rättegången t.ex. från Brottsofferjouren
  • själv välja sin advokat
  • få tillräckligt med tid för att advokaten ska hinna sätta sig in i fallet
  • inte möta förövaren i något skede av rättegången.
 • Om ett sexualbrott skett inom en gemenskap (t.ex. en arbetsplats, en skolgemenskap) ansvarar hela gemenskapen för att det som hänt inte sopas under mattan och att gemenskapen är på offrets sida.
 • All slags beröring utan lov är förbjuden. Man måste försäkra sig om den andra partens samtycke genom att fråga om man inte är helt säker. Om den andra personen inte ger sitt samtycke får man inte utöva påtryckning. Om en person inte kan ge sitt samtycke finns inget samtycke; att till exempel beröra en sovande person på ett sexuellt sätt är ett brott.
 • Att onanera i någon annans sällskap utan hens samtycke utgör sexuellt utnyttjande, eftersom man använder den andra personen som ett redskap för njutning.

 • Sexualbrott är alltid helt på förövarens ansvar, och de är aldrig offrets fel.
 • Strafflagen, 20 kap
 • Information och kommentarer från experter som fungerar som samarbetspartner.

VAD ÄR GENUSMEDVETENHET?

 Genom att handla på ett genusmedvetet sätt försöker man stärka allas förutsättningar att leva ett liv som är meningsfullt för dem själva. Syftet med genusmedvetenhet är att alla, oberoende av kön, sexualitet och andra mänskliga karaktärsdrag, kan:

 • förverkligas till sin fulla potential.
 • uttrycka sitt kön på ett sätt som respekterar individens unikhet.
 • lära sig att uppskatta sig själv och förhålla sig godkännande och empatiskt till sig själv.

Vad är genusmedvetenhet inte?

För det första är genusmedvetenhet eller könsmedvetenhet inte samma som könsneutralitet. Genusmedvetenheten vill inte utrota, tona bort, jämföra eller värdera kön. Med genusmedvetenheten vill man utvidga och berika människors möjligheter att förverkligas över kategorigränser – som deras verkliga, hela jag till sin fulla potential. För det andra är genusmedvetenhet inte samma sam som könsdifferentierad verksamhet. Verksamhet som endast är inriktad enligt kön gör den inte genusmedveten. För det tredje är genusmedvetenhet inte endast könsmedvetenhet. Förutom medvetenhet om könet utgör det också modig och aktiv verksamhet för ett jämlikt, likvärdigt och socialt rättvist liv.

Översatt från text på Flickornas hus webbplats.

VAD ÄR SEXISM?

Med sexism avses föreställningar enligt vilka en viss person eller grupp är mindre värd på grund av sitt kön, sin könsidentitet eller sitt könsuttryck. Sexism kan komma till uttryck genom handlingar, ord, gester, verksamhetssätt och till exempel kulturprodukter.

Sexismens inverkan:  

 • Skadar individens eller en grupps rättigheter.
 • Orsakar fysisk, psykisk, ekonomisk eller sexuell skada.
 • Skapar en hotfull, fientlig, nedlåtande eller förödmjukande stämning.
 • Hindrar en person eller grupp från att handla fritt i enlighet med sina rättigheter.
 • Upprätthåller och stärker könsstereotyper.
 • Den mansdominerade kulturen kan förekomma obemärkt på olika delområden av livet, eftersom nästan all kultur vi konsumerar har skapats av män, och endast män länge hade de mest ansedda positionerna i samhället. 

   • Vissa tankemodeller och verksamhetssätt kan vara så ingrodda att det är svårt att ändra på dem.

VAD BETYDER KROPPSFRED?

Kroppsfred uppfostrar barn som tittar i spegeln och år efter år säger ”wow, jag är fantastisk” eftersom de inte vet om något annat.

Kroppsfred betyder följande saker: 

 • Man kommenterar inte andras kroppar. Allas kroppar är deras egna kroppar, och hurdan kroppen är eller hur den förändras angår ingen annan.
 • Man säger varken negativa eller positiva kommentarer om andras utseende i tidningar, på foton eller ansikte mot ansikte.  Istället för utseende kan man berömma andras färdigheter, karaktärsdrag eller egenskaper.
 • Föräldrar säger inget nedlåtande om sin egen kropp. Man ska inte lära barnet att den egna kroppen är något som man ska tala nedlåtande om.

VAD BETYDER KROPPSPOSITIVITET?

Kroppspositivitet betyder att man godkänner den egna och andras kroppar. Ingens värde beror på deras kroppsstorlek, kroppsform, hudfärg eller sätt att uttrycka sig själv med sin kropp. Alla har rätt att vara lyckliga – och känna alla känslor som hör till att vara människa – precis som de är.

 • Kroppen förändras naturligt under livet till exempel på grund av ändringar i livssituationen och med åldern. Man ska inte kommentera förändringar i andras kroppar.
 • Kroppspositivitet kräver inte att man skulle tycka att ens kropp är perfekt på alla sätt – en kropp som inte är perfekt är lika acceptabel som en ”perfekt” kropp.
 • Att godkänna sin egen kropp betyder inte att man inte skulle vilja ta hand om kroppens hälsa. Forskning visar att en människa som bryr sig om sig själv sannolikare kommer att ta hand om sin hälsa än en person som lider av självförakt.

VAD AVSES MED DISKRIMINERING, OCH VILKEN SLAGS DISKRIMINERING ÄR OLAGLIG?

Diskriminering betyder att en person behandlas sämre på grund av någon personlig egenskap. I jämställdhetslagen och diskrimineringslagen fastställs det vilken slags diskriminering som förbjuds i lag. All slags diskriminering är skadlig för en gemenskap. Lojalitet och samarbete motarbetar polarisering och gör stämningen mer avslappnad.

Förbjuden diskriminering i enlighet med jämställdhetslagen:

Diskriminering som förbjuds i jämställdhetslagen är sexuella trakasserier och trakasserier på grund av kön samt order eller instruktioner att utföra sådan diskriminering. Med trakasserier på grund av kön avses hotfullt, fientligt, förnedrande eller förödmjukande beteende som har samband med en persons könstillhörighet, könsidentitet eller könsuttryck som inte är av sexuell natur.

Trakasserier på grund av kön kan komma till uttryck till exempel på följande sätt:

 • nedsättande uttalanden om det andra könet.
 • förnedrande av det andra könet.
 • mobbning på arbetsplatsen eller i skolan då den baserar sig på den mobbades kön.

Förbjuden diskriminering i arbetslivet i enlighet med jämställdhetslagen:  

 • Att diskriminera i valet till arbete eller utbildning på basis av kön. 
 • Att diskriminera i valet till arbete eller vid beslut om anställningens fortsättning på grund av graviditet eller förlossning. 
  • Det är inte tillåtet att ställa frågor om familjesituation eller familjeplanering under arbetsintervjuer. Man behöver inte svara på sådana frågor och det lönar sig inte.
 • Tillämpa löne- eller andra anställningsvillkor på ett ojämlikt sätt på grund av kön.

Förbjuden diskriminering i enlighet med diskrimineringslagen

Ingen får diskrimineras på grund av ålder, ursprung, nationalitet, språk, religion, övertygelse, åsikt, politisk verksamhet, fackföreningsverksamhet, familjeförhållanden, hälsotillstånd, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller någon annan omständighet som gäller den enskilda som person.

VAD SKA MAN GÖRÄ OM MAN MISSTÄNKER ATT MAN UTSATTS FÖR DISKRIMINERING I ARBETSLIVET ELLER NÄR MAN SÖKER ARBETE?

  Om du misstänker att du har blivit diskriminerad ska du fundera på följande frågor:

 • Behandlades jag på ett avvikande sätt jämfört med andra?
 • Berodde behandlingen på en förbjuden diskrimineringsgrund?
 • Varför misstänker du att du blivit behandlad på ett avvikande sätt på grund av dina personliga egenskaper?

I oklara situationer ska du inte tveka att kontakta diskrimineringsombudsmannens byrå. Diskrimineringsombudsmannen kan hjälpa dig:

 • genom att tillsammans med dig diskutera om det är fråga om lagstridig diskriminering och hur du kan gå vidare i ärendet
 • genom att be den som misstänks för diskriminering om en utredning
 • genom att ge anvisningar, råd och rekommendationer
 • genom att främja förlikning
 • genom att föra eller hjälpa dig att föra ärendet vidare till diskriminerings- och jämställdhetsnämnden eller en domstol.  

Citat från webbplatsen.

Om du misstänker att du utsatts för diskriminering på grund av ditt kön kan du be diskrimineringsombudsmannen om hjälp och råd. Kontaktuppgifter på webbplatsen.

VAD ÄR RACISM?

Rasism är en struktur, inte endast en enskild händelse. Det är ett system där normer, kultur, politik och institutionell praxis upprätthåller maktpositioner och ojämlikhet. I stället för våld innebär rasism oftare att man utesluter, misstolkar och generaliserar.  

När vi talar om vardaglig rasism är det inte fråga om att en individ eller grupp inte får vara med, utan om hur man får vara med. Vardaglig diskriminering omfattar till exempel mikroaggressioner, det vill säga diskreta, återkommande handlingar som inbegriper antaganden om en persons bakgrund. Den agerande har sällan för avsikt att göra illa, men lyckas till exempel genom kommentarer och bemötanden fungera som en stickande mygga med sitt budskap. Ett myggstick skadar inte särskilt mycket då och då, men när hela kroppen börjar vara öm av upprepade möten under livets gång bildas en helhet som är större än ett enskilt stick. Till exempel välmenande men återkommande frågor om en persons släktrötter, såsom ”Var kommer du ifrån”…? Eller ”Var har du dina rötter?”, signalerar att de som frågar helt enkelt inte tycker att en människa som ser annorlunda ut kan vara finländare.  

Rasistiskt beteende stöds av samhället och dess strukturer. När vi talar om rasism talar vi också om maktstrukturer. Många institutioner upprätthåller gemensamt ojämlika kutymer och processer i samhället, med andra ord strukturell rasism. Institutionell rasism innebär kutymer och processer som upprätthåller rasismen inom institutionen: ett exempel på detta är etnisk profilering inom polisen.  

Källa: Sophia Wekesa & Sara Salmani 

VAD INNEBÄR DIVERSITET OCH INKLUDERING?

Inkludering  

Term som beskriver närvaron av individer med varierande egenskaper i en samhällelig kontext. Sådana egenskaper kan vara till exempel ålder, kön, funktionsförmåga, etnisk bakgrund, religion, utbildning, sexuell läggning och könsidentitet.  

Inkludering i en arbetsmiljö innebär att man uppnår ett tillstånd där alla människor behandlas rättvist och respektfullt, där alla har lika möjligheter och resurser till sitt förfogande och upplever att de till fullo kan vara en del av organisationens framgång oberoende av ovan nämnda egenskaper.  

Inkludering främjar öppenhet, psykologisk trygghet och känsla av delaktighet, accepterande av nya idéer och rättvist hörande av allas röster.  

Diversitet  

Diversitet (mångfald) innebär skillnader till exempel i fråga om ålder, kön, sexuell läggning, nationalitet, religion, erfarenheter, utbildning, livssituation, fysiska begränsningar och många andra aspekter. Det betyder helt enkelt olikheter som förekommer i hela organisationen (till exempel demografiska faktorer, erfarenhetsmässiga, kognitiva).  

Källa: Inklusiiv